^Atgal į viršų

11kl PPT - 2023

PPT sekcija  11 klasė

Komisija peržiūrėjo 11 klasės mokinių darbus ir labai nusiminė, nes daug klaidų, kai kur nenaudojamos formulių rašymo programos. Palyginus su žemesnių klasių mokinių darbais sunku vertinti 11-tokų PPT pristatymus.

Nuspręsta neskirti niekam I vietos. 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Mokykla (el.adresas); Mokinių inicialai;

 Fizikos mokytojo  inicialai

1

Fizikos ir kitų gamtos mokslų vieta moderniosios visuomenės gyvenime

 

2

Svarbiausių pasaulio fizikos atradimų istorija

 

3

Lietuvos mokslininkų vaidmuo ir vieta fizikos mokslo raidoje

 

4

Judėjimo įvairovė gamtoje. Mechaninis judėjimas. Materialus taškas, trajektorija, kelias

 

5

A tskaitos sistema. Poslinkis

 

6

Veiksmai su vektoriais. Vektoriniai ir skaliariniai dydžiai

 

7

Vektoriaus projekcijos koordinačių ašyse

 

8

Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Greitis

 

9

Grafinis judėjimo vaizdavimas

 

10

Mechaninio judėjimo reliatyvumas

 

11

Skyriaus „Bendros žinios apie judėjimą“ apibendrinimas

 

12

Tolygiai kintamai judančio kūno poslinkis

 

13

Laisvasis kūnų kritimas

  

14

Laboratorinis darbas „Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio matavimas“

 

15

Horizontaliai mesto kūno judėjimas

 

16

Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas

 

17

Skyriaus „Netolyginis tiesiaeigis judėjimas“ apibendrinimas

 

18

Judėjimas apskritimu pastoviu greičiu

 

19

Įcentrinis pagreitis, apsisukimų periodas, dažnis

 

20

Kreivaeigis judėjimas Saulės veikia

 

21

Skyriaus „Kreivaeigis judėjimas“ apibendrinimas

 

22

Inercijos dėsnis. Masė kaip kūno inertiškumo matas

 

23

Antrasis Niutono dėsnis

 

24

Veiksmas ir atoveikis. Trečiasis Niutono dėsnis

 

25

Tamprumo jėga

 Kauno Maironio universitetinė gimnazija; mokiniai AM ir RŠ; mokytojas VS

26

Jėgos ir masės panaudojimas treniruokliuose

 

27

Visuotinės traukos dėsnis

 

28

Dirbtiniai žemės palydovai

 

29

Dangaus kūnų judėjimas

 

30

Kosminiai greičiai

 

31

Keplerio dėsniai

 

32

Kūno svoris. Nesvarumas. Perkrova

 

33

Trinties jėga

 

34

Nuožulnioji plokštuma

III vieta

 Kauno Maironio universitetinė gimnazija; mokinė VP; mokytoja DK

35

Skyriaus „Jėgos gamtoje“ apibendrinimas

 

36

Judesio kiekio tvermės dėsnis

 

37

Reaktyvinis judėjimas

 

38

Mechaninis darbas

 

39

Mechaninė galia

 

40

Energijos tvermės dėsnis mechaniniuose procesuose

 

41

Laboratorinis darbas „Mechaninės energijos tvermės dėsnio tyrimas“

 

42

Naudingumo koeficientas

 

43

Vėjo energija ir jos naudojimas

 

44

Skysčių judėjimas vamzdžiai. Bernulio dėsnis

 

45

Skyriaus „Tvermės dėsniai mechanikoje“ apibendrinimas

 

46

Mechaniniai švyravimai

 

47

Svyruojančio kūno energija

 

48

Matematinė svyruoklė

 

49

Laboratorinis darbas „Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas su svyruokle“

 

50

Mechaninis rezonansas

 

51

Mechaninės bangos

 

52

Garso bangos

 

53

Garso reiškiniai

 

54

Mechaninių bangų interferencija

 

55

Mechaninių bangų difrakcija

 

56

Triukšmas. Jo poveikis ir mažinimo būdai

 

57

Skyriaus „Mechaniniai svyravimai ir bangos“ apibendrinimas

 

58

Reliatyvumo teorijos samprata

 

59

Reliatyvistinė dinamika

 

60

Skyriaus „Reliatyvumo teorijos pradmenys“ apibendrinimas

 

61

Pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai

 

62

Temperatūros samprata

 

63

Dujų molekulinė kinetinė teorija

 

64

Molekulių greičio matavimas. Molekuliniai dydžiai

 

65

Pagrindinės molekulinės kinetinės dujų teorijos lygtis

 

66

Dujų dėsniai

 

67

Skystieji kristalai ir jų naudojimas

 

68

Laboratorinis darbas „Gei -Liusako dėsnio tikrinimas“

 

69

Skyriaus „Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai“ apibendrinimas

 

70

Vidinė kūno energija ir jos kitimas

 

71

Faziniai virsmai

 

72

Lydymasis ir kietėjimas

 

73

Darbas termodinamikoje

 

74

Termodinamikos dėsniai

 

75

Adiabatinis procesas

 

76

Šiluminiai varikliai

 

77

Šiluminių variklių naudingumo koeficientas

 

78

Vidaus degimo variklių keliama tarša

 

79

Skyriaus „Termodinamika“ apibendrinimas

 

80

Sotieji garai ir jų savybės

 

81

Virimas. Kritinė temperatūra

 

82

Oro drėgnis. Jo matavimo prietaisai

   

83

Virimas. Garų naudojimas buityje ir technikoje

 

84

Krizinės medžiagos būsena

 

85

Skysčio paviršiaus įtemptis

 

86

Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai

 

87

Orai ir jų stebėjimas

 

88

Skyriaus „Garai ir skysčiai“ apibendrinimas

 

89

Kietųjų kūnų savybės. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai

 

90

Kietųjų kūnų deformacijos rūšys 1

 

91

Kietųjų kūnų mechaninės savybės

 

92

Huko dėsnis. Jo pasireiškimas gamtoje ir taikymas

 

93

Laboratorinis darbas „Gumos tamprumo modulio nustatymas“

 

94

Metalų stiprinimo būdai. Kompozitai

 

95

Skyriaus „Kietieji kūnai“ apibendrinimas

 

96

Kūnų įelektrinimas

 

97

Elektros krūvio tvermės dėsnis

 

98

Kulono dėsnis

 

99

Elektrinis laukas. Jo stiprumas. vaizdavimas

 

100

M.Faradėjus ir jo elektrinio lauko hipotezė

 

101

Elektrinio lauko jėgų darbas. Potencialas. Įtampa

 

102

Ekvipotencialiniai paviršiai

 

103

Laidininkai elektriniame lauke

 

104

Dielektrikai elektriniame lauke

 

105

Elektrinė talpa. Kondensatoriai 

 

106

Kondensatorių jungimas į baterijas. Kondensatoriaus energija

 

107

Kondensatorių gamyba ir panaudojimas 

 

108

Automatizuotas, filmuojantis bepilotis orlaivis

II vieta

 Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazija; mokinys J. Š.; mokytoja GV

109

Bepilotis orlaivis iš picos dėžės 

  Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazija; mokinys KG; mokytoja GV

110

Vandenilio generatoriaus konstravimas

 Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazija; mokinys EA; mokytoja GV

111

Levitacinis padėklas

II vieta

 Kauno r. Vilkijos gimnazija; mokinys JK; mokytoja MG

112

Elektromobilio krovimo stotelė

 KTU inžinerijos licėjus; mokinė GG; mokytojas RR

113

LED kubas

 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija; mokinys AE; mokytojas GV

114

Levitacinis padėklas

 Kauno r. Vilkijos gimnazija; mokinys JK; mokytojas MG

115

Pasirenkama tema

 

116

Pasirenkama tema

 

117

Pasirenkama tema

 

118

Pasirenkama tema

 

119

Pasirenkama tema

 

120

Pasirenkama tema

 

 

 

 

 

 

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in