^Atgal į viršų

Konkurso 2019 Nuostatai

PATVIRTINTA 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 

2019 m. vasario 05 d. 

Įsakymas Nr. 2019-1

KONKURSO NUOSTATAI

Respublikinio mokinių fizikos kūrybinių darbų konkurso

„Fizikos bandymai aplink mus 2019“

Nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Respublikinio mokinių fizikos kūrybinių darbų konkurso „Fizikos bandymai aplink mus“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja jo tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
 2. Konkursas vyks nuo vasario 11 dienos iki gegužės 31 dienos.
 3. Konkursą organizuoja Lietuvos fizikos mokytojų asociacija (LFMA); KPKC Kauno pedagogų kvalifikacijos centras; Kauno Jono Jablonskio gimnazija; Kauno miesto fizikos mokytojų metodinis būrelis.
 4. Konkurso veiklą koordinuoja Lietuvos Fizikos Mokytojų Asociacijos Kauno skyriaus pirmininkė, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė Jūratė Blažienė, tel. 865032795, el. paštas blaziene@gmail.com.
 5. Konkurse, vadovaujami mokyklos mokytojų, dalyvauja Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 7–12 klasių ir gimnazijų 1- 4 klasių mokiniai.
 6. Konkurse svečių teisėmis gali dalyvauti ir kitų Europos sąjungos šalių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

Konkurso tikslas – ugdyti mokinių gebėjimus ir įgūdžius suprasti gamtos mokslus atliekant bandymus bei eksperimentus.

Konkurso uždaviniai:

 1. Išmokti atlikti praktinius bandymus, eksperimentus, juos fiksuoti, formuluoti hipotezes, daryti išvadas.
 2. Suteikti reikalingų žinių, kaip saugiai naudotis laboratorine įranga ir medžiagomis, įvairia technika.
 3. Skatinti IKT kompetenciją – visumą žinių, gebėjimų ir nuostatų, kurias mokinys įgyja ruošdamas kompiuterinius pristatymus.
 4. Sudominti mokinius fizikos raida Lietuvoje ir pasaulyje, mūsų šalies prioritetinėmis fizikos mokslų, technikos ir technologijų plėtotės kryptimis.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO ETAPAI

Pirmas etapasMOKINIŲ REGISTRACIJA KONKURSUI. Nuo vasario 15 d. iki kovo 01 d. mokiniai registruojasi konkursui atsiųsdami ANKETĄ kurioje pateikiama mokykla, klasė, autoriaus pavardė, vardas, darbo pavadinimas, mokytojo pavardė, vardas, elektroninis paštas. Registracijos laiškus siunčia:

Antras etapas - ATLIKTŲ DARBŲ SIUNTIMAS. Nuo balandžio 01 d. iki balandžio 15 d. mokiniai savo sukurtus video darbai siunčiami naudojant www.youtube.com puslapį. Mokiniai darbus ar internetines nuorodas siunčia adresais:

      Siunčiant anketas bei darbus BŪTINA:

 • Darbo pavadinime turi atsispindėti klasė, sekcija PVZ. pavadinimas užrašomas: „12-Elektromagnetai-Video“, „11-Elektros-variklis-Bandymai“.
 • Siunčiant laišką BŪTINA pavadinimą užrašyti kaip laiško TEMĄ. Pvz: Laiško tema – darbo pavadinimas 7-Šviesos-lūžimas-Video.
 • Konkurso darbai turi būti atlikti pagal konkurso REIKALAVIMUS, kurie paskelbti internetiniame puslapyje http://fizikavisiems.lt/ (Darbai, kurie neatitiks konkurso reikalavimų, bus nepriimami, organizatoriams pasiliekant teisę nekomentuoti neatitikimų.)

Trečias etapasDARBŲ VERTINIMAS. Vertinimo komisija nuo balandžio 20 d.  peržiūri atsiųstus darbus, išrenka geriausius ir paskelbia juos internete http://fizikavisiems.lt/. Geriausių darbų autoriai bus pakviesti į Baigiamąją konferenciją Kaune.

Ketvirtas etapas BAIGIAMOJI KONFERENCIJA. Internetiniame puslapyje http://fizikavisiems.lt/ bus paskelbtas pakvietimas į Baigiamąją konferenciją.

Baigiamasis renginys vyks Kaune gegužės mėnesį (tiksli vieta ir laikas bus skelbiami pakvietime), jo metu bus apdovanoti konkurso nugalėtojai.

 

IV. DARBŲ ATLIKIMAS

Konkurso darbų sekcijos:

 1. Bandymų sekcija - kur mokiniai demonstruoja savo sukurtus bandymus bei modelius. Atsiunčiamas trumpas bandymo aprašymas bei Video ar Foto pristatymas. Geriausi bandymai bus demonstruojami gegužės mėnesį per baigiamąjį konkurso renginį.
 2. Video bandymų sekcija -kur mokiniai pristato namuose atliktų bandymų Video reportažą įvairiose kompiuterinėse programose (Video, Photo Story ir t.t.). Temas mokiniai pasirenka patys ir atsiunčia kartu su registracijos anketa. Vertinimo metu video darbams bus keliami griežtesni reikalavimai – video bandymai turi būti paremti fizikiniu teoriniu paaiškinimu.

      Konkurso darbai turi būti atlikti pagal konkurso REIKALAVIMUS, kurie paskelbti internetiniame  puslapyje http://fizikavisiems.lt/

 

V.   KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

      VERTINIMAS. Darbus vertina kompetentinga ekspertų komisija sudaryta iš Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos (LFMA) bei Kauno miesto Fizikos mokytojų būrelio narių.

         Vertinimo kriterijai:

 • konkurso reikalavimų atitikimas;
 • hipotezės iškėlimas;
 • užduoties atlikimo tikslumas, originalumas;
 • išvadų formulavimas.

      APDOVANOJIMAS. Geriausi darbai bus apdovanojami diplomais, padėkos raštais bei atminimo dovanomis.

 

VI.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso aptarimo laiką ir vietą.

Konkursui pateikti bandymų modeliai bus grąžinami, jų pristatymai bus paskelbti tinklapyje http://fizikavisiems.lt/.

Pateikdami darbus konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.

 

 

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in