^Atgal į viršų

Nuostatai 2024

PATVIRTINTA 

Lietuvos Fizikos mokytojų asociacijos 

Prezidentės

2024 m. kovo 12 d. Nr. SR-2024-06

 

Respublikinio mokinių fizikos kūrybinių darbų konkursas

„Fizikos bandymai aplink mus 2024“

KONKURSO NUOSTATAI

 

 

I.  BENDROSIOS NUOS TATOS

 1. Respublikinio mokinių fizikos kūrybinių darbų konkurso „Fizikos bandymai aplink mus“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja jo tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
 2. Konkursas vyks nuo šių metų kovo 10 dienos iki birželio 10 dienos.
 3. Konkursą organizuoja Lietuvos Fizikos mokytojų asociacija (LFMA), Kauno švietimo inovacijų centras (KŠIC), Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Kauno miesto fizikos mokytojų metodinis būrelis
 4. Konkurso veikla koordinuoja Lietuvos Fizikos mokytojų asociacijos Kauno skyriaus pirmininkė, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos fizikos mokytojų ekspertė Jūratė Blažienė, tel. 865032795, el. paštas  blaziene@gmail.com
 5. Konkurse, vadovaujami mokyklos mokytojų, dalyvauja Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 7–12 klasių ir gimnazijų 1- 4 klasių mokiniai.
 6. Konkurse svečių teisėmis gali dalyvauti ir kitų Europos sąjungų šalių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

Konkurso tikslas  – ugdyti mokinių gebėjimus ir suprasti gamtos mokslą atliekant bandymus bei eksperimentus.

Konkurso uždaviniai:

 1. Išmokti atlikti praktinius bandymus, eksperimentus, juos fiksuoti, formuluoti hipotezes, daryti išvadas.
 2. Sukurti žinių žinių, kaip saugiai naudotis laboratorine įranga ir įvairia technika.
 3. Skatinti IKT kompetenciją – visumą žinių, gebėjimų ir nuostatų, kurių mokinys įgyja ruošdamas kompiuterinius pristatymus.
 4. Sudominti mokinius fizikos raida Lietuvoje ir pasaulyje, mūsų šalies prioritetinėmis fizikos mokslų, technikos ir technologijų plėtotės kryptimi.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO  ETAPAI

 

Pirmas etapas  –  MOKINIŲ REGISTRACIJA KONKURSUI . Nuo  kovo 18 d.  iki kovo 29 d.  7 -12 klasių mokiniai registruojasi konkursui adresu  https://forms.office.com/e/r6h5h7rke5

Antras etapas  -  ATLIKTŲ DARBŲ SIUNTIMAS . Nuo gegužės 15  d. iki gegužės 25 d.  mokiniai savo sukurtus PPT darbus siunčia elektroniniu paštu, o Video darbus siunčia naudojant http://www.youtube.com/ puslapį. Sukurtus konkurso darbus šiais adresais: 

      Siunčiant sukurtus darbus  BŪTINA:

 • Darbo pavadinime turi atsispindėti  klasėsekcija  PVZ . pavadinimas užrašomas: „ 12-Elektromagnetai-Video “, „ 11-Elektros-variklis-PPT “.
 • Siunčiant užrašyti BŪTINA pavadinimąyti kaip laiško  TEMĄ . Pvz: Laiško  tema  – darbo pavadinimas  12-Elektromagnetai-Video .  
 • Konkurso darbai turi būti atlikti pagal konkursą  REIKALAVIMUS.
 • Darbai, kurie neatitiks konkurso  reikalavimus , bus  nepriimami , organizatoriams pasiliekant teisę nekomentuoti neatitikimų.

Trečias etapas  –  DARBŲ VERTINIMAS . Vertinimo komisija nuo gegužės 25 d. peržiūri atsiųstus darbus, išrenka geriausius ir paskelbia juos internete  http://fizikavisiems.lt/

 

IV. DARBŲ ATLIKIMAS

Konkurso darbų sekcija:

 1. PPT pristatymai  temos mokinių kompiuteriniams darbams yra pasiūlomos pagal tam tikros klasės fizikos mokymosi kursą. Mokiniai temą pasirinkimo interneto puslapyje  http://fizikavisiems.lt/  ir atsiunčia kartu su registracijos anketa. Vertinimo metu PPT darbui bus keliami griežti reikalavimai,  būtinas Testas bei bandymas, uždavinių tematinis sprendimas.  
 2. Video bandymų sekcija  - kur mokiniai pristato namuose atliktų bandymų  Video reportažą  įvairiose kompiuterinėse programose (Video, Photo Story ir tt) ne daugiau 3 min. Temas mokiniai pasirenka patys ir atsiunčia kartu su registracijos anketa. Vertinimo metu video darbams bus keliami griežti reikalavimai – video bandymai turi būti paremti fizikiniu teoriniu paaiškinimu. Galima atsiųsti daugiau paaiškinimų dokumentą: schemos ir tt

V. KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

      VERTINIMASDarbo vertės kompetentinga ekspertų komisija sudaryta iš Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos (LFMA) bei Kauno miesto Fizikos mokytojų būrelio narių.

         Vertinimo kriterijai:

 • konkurso  reikalavimų  atitikimas;
 • hipotezės iškėlimas;
 • užduoties atlikimo tikslumas, originalumas;
 • išvadų formulavimas.

      APDOVANOJIMAS. Geriausi darbai bus apdovanojami elektroniniais diplomais bei padėkos raštais.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso aptarimo laiką ir vietą.

Konkursui pateikti bandymų modeliai bus grąžinami, jų pristatymai bus paskelbti tinklapyje  http://fizikavisiems.lt/ .

Pateikdami darbų konkurso dalyvių visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams išimtines teises, išleisti, viešai skelbti, platinti konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir plačiai.

 

 

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in